نویسنده: bestcrm ارسال نامه

وب سایت: http://bestcrm.7gardoon.com

مقالات

9 قانون طلایی برای اجرای تغییرات موفق سازمانی

9 قانون طلایی برای اجرای تغییرات موفق سازمانی

نقش ترکیب خوب نیروها، فرآیندها و ساختارها در یک باز طراحی خوب

مشاوره

مشاوره

آیا به رئیسم بگویم که اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ام؟

آیا دانستن و ثبت مذهب و علایق مذهبی در CRM کاربرد

آیا دانستن و ثبت مذهب و علایق مذهبی در CRM کاربرد

در بعضی از سازمان ها با توجه به نوع خدمت یا محصولی که عرضه میکنند نوع مذهب میبایست مد نظر قرار گیرد

آیا امکان تعیین موقعیت منطقه در هر شهر در سیستم CR

آیا امکان تعیین موقعیت منطقه در هر شهر در سیستم CR

ثبت اطلاعات جزیی از مشتریان می تواند در مدیریت فرآیندهای کاری مورد استفاده واقع شود

آیا ثبت مسولیت و واحد سازمانی مشتریان در CRM نیاز

آیا ثبت مسولیت و واحد سازمانی مشتریان در CRM نیاز

اساسا دو نوع شخصیت برای هر نوع ارتباط قابل تصور می باشد |